محصولات

مشخصات

ابعاد : 36*72 میلیمتر

ورودی : آمپر متر AC

خروجی : فقط صفحه نمایش

منبع تغذیه : 100-240 VAC و رفکانس 50-60 هرتز

دمای محیط (بدون یخ زدگی) :  55 ~10-  درجه سانتیگراد

رطوبت محیط : رطوبت نسبی  85% ~ 35  RH

نوع صفحه نمایش : اکریلیک

وزن : تقریبا 148.70  گرم

توان مصرفی : [5VA  [100-240VAC

طول عمر رله :

 • مکانیکی    حداقل 20.000.000  PS
 • الکتریکی  حداقل 100.000  PS

 

دانلود راهنمای محصول

ابعاد : 36*72 میلیمتر

ورودی : آمپر متر AC

خروجی : 3 خروجی رله و خروجی جریان  20 – 4  میلی آمپر

منبع تغذیه : 100-240 VAC و فرکانس 50-60 هرتز

دمای محیط (بدون یخ زدگی) :  55 ~10-  درجه سانتیگراد

رطوبت محیط : رطوبت نسبی  85% ~ 35  RH

نوع صفحه نمایش : اکریلیک

وزن : تقریبا 148.70  گرم

توان مصرفی : [5VA  [100-240VAC

طول عمر رله :

 • مکانیکی    حداقل 20.000.000  PS
 • الکتریکی  حداقل 100.000  PS

 

دانلود راهنمای محصول

ابعاد : 36*72 میلیمتر

ورودی : آمپر متر DC

خروجی : 3 خروجی رله و خروجی جریان  20 – 4  میلی آمپر

منبع تغذیه : 100-240 VAC و رفکانس 50-60 هرتز

دمای محیط (بدون یخ زدگی) :  55 ~10-  درجه سانتیگراد

رطوبت محیط : رطوبت نسبی  85% ~ 35  RH

نوع صفحه نمایش : اکریلیک

وزن : تقریبا 148.70  گرم

توان مصرفی : [5VA  [100-240VAC

طول عمر رله :

 • مکانیکی    حداقل 20.000.000  PS
 • الکتریکی  حداقل 100.000  PS

 

دانلود راهنمای محصول

ابعاد : 36*72 میلیمتر

ورودی : ولت متر AC

خروجی : فقط صفحه نمایش

منبع تغذیه : 100-240 VAC و رفکانس 50-60 هرتز

دمای محیط (بدون یخ زدگی) :  55 ~10-  درجه سانتیگراد

رطوبت محیط : رطوبت نسبی  85% ~ 35  RH

نوع صفحه نمایش : اکریلیک

وزن : تقریبا 148.70  گرم

توان مصرفی : [5VA  [100-240VAC

طول عمر رله :

 • مکانیکی    حداقل 20.000.000  PS
 • الکتریکی  حداقل 100.000  PS

دانلود راهنمای محصول

ابعاد : 36*72 میلیمتر

ورودی : ولت متر AC

خروجی : 3 خروجی رله و خروجی جریان  20 – 4  میلی آمپر

منبع تغذیه : 100-240 VAC و رفکانس 50-60 هرتز

دمای محیط (بدون یخ زدگی) :  55 ~10-  درجه سانتیگراد

رطوبت محیط : رطوبت نسبی  85% ~ 35  RH

نوع صفحه نمایش : اکریلیک

وزن : تقریبا 148.70  گرم

توان مصرفی : [5VA  [100-240VAC

طول عمر رله :

 • مکانیکی    حداقل 20.000.000  PS
 • الکتریکی  حداقل 100.000  PS

 

دانلود راهنمای محصول

ابعاد : 36*72 میلیمتر

ورودی : ولت متر DC

خروجی :فقط صفحه نمایش

منبع تغذیه : 100-240 VAC و رفکانس 50-60 هرتز

دمای محیط (بدون یخ زدگی) :  55 ~10-  درجه سانتیگراد

رطوبت محیط : رطوبت نسبی  85% ~ 35  RH

نوع صفحه نمایش : اکریلیک

وزن : تقریبا 148.70  گرم

توان مصرفی : [5VA  [100-240VAC

طول عمر رله :

 • مکانیکی    حداقل 20.000.000  PS
 • الکتریکی  حداقل 100.000  PS

 

دانلود راهنمای محصول

ابعاد : 36*72 میلیمتر

ورودی : ولت متر DC

خروجی : 3 خروجی رله و خروجی جریان  20 – 4  میلی آمپر

منبع تغذیه : 100-240 VAC و رفکانس 50-60 هرتز

دمای محیط (بدون یخ زدگی) :  55 ~10-  درجه سانتیگراد

رطوبت محیط : رطوبت نسبی  85% ~ 35  RH

نوع صفحه نمایش : اکریلیک

وزن : تقریبا 148.70  گرم

توان مصرفی : [5VA  [100-240VAC

طول عمر رله :

 • مکانیکی    حداقل 20.000.000  PS
 • الکتریکی  حداقل 100.000  PS

 

دانلود راهنمای محصول

ابعاد : 36*72 میلیمتر

ورودی : آمپر متر DC

خروجی : فقط صفحه نمایش

منبع تغذیه : 100-240 VAC و رفکانس 50-60 هرتز

دمای محیط (بدون یخ زدگی) :  55 ~10-  درجه سانتیگراد

رطوبت محیط : رطوبت نسبی  85% ~ 35  RH

نوع صفحه نمایش : اکریلیک

وزن : تقریبا 148.70  گرم

توان مصرفی : [5VA  [100-240VAC

طول عمر رله :

 • مکانیکی    حداقل 20.000.000  PS
 • الکتریکی  حداقل 100.000  PS

دانلود راهنمای محصول
ابعاد 48*96 میلی متر  
 
قابلیت نمایش 9999~1999-  
 
قابلیت تنظیم محل نقطه اعشار  
 
صفحه نمایش 4 رقمی  
 
مصرف برق : 
 
240VAC => 5VA 24VDC=> 5W  
 
جنس صفحه نمایش : اکریلیک  
 
وزن : تقریبا 218.3 گرم  
 
رطوبت محیط : رطوبت نسبی 35~85% HR  
 
دمای محیط : بدون یخ زدن -10~55 درجه  
 
ولتاژ منبع تغذیه : 100~240 VAC  
 
فرکانس : 50-60 HZ  
 
ورودی : آمپرمتر DC  
 
بدون خروجی (فقط نمایشگر)  
 
  دانلود راهنمای محصول
ابعاد 48*96 میلی متر  
 
قابلیت نمایش 9999~1999-  
 
قابلیت تنظیم محل نقطه اعشار  
 
صفحه نمایش 4 رقمی  
 
مصرف برق : 
 
240VAC => 5VA 24VDC=> 5W  
 
جنس صفحه نمایش : اکریلیک  
 
وزن : تقریبا 218.3 گرم  
 
رطوبت محیط : رطوبت نسبی 35~85% HR  
 
دمای محیط : بدون یخ زدن -10~55 درجه  
 
ولتاژ منبع تغذیه : 100~240 VAC  
 
فرکانس : 50-60 HZ  
 
ورودی : ولت متر DC  
 
خروجی : 3 خروجی رله 4-20 میلی آمپر  
 
  دانلود راهنمای محصول
ابعاد 48*96 میلی متر  
 
قابلیت نمایش 9999~1999-  
 
قابلیت تنظیم محل نقطه اعشار  
 
صفحه نمایش 4 رقمی  
 
مصرف برق : 
 
240VAC => 5VA 24VDC=> 5W  
 
جنس صفحه نمایش : اکریلیک  
 
وزن : تقریبا 218.3 گرم  
 
رطوبت محیط : رطوبت نسبی 35~85% HR  
 
دمای محیط : بدون یخ زدن -10~55 درجه  
 
ولتاژ منبع تغذیه : 100~240 VAC  
 
فرکانس : 50-60 HZ  
 
ورودی : ولت متر DC  
 
بدون خروجی (فقط نمایشگر)  
 
  دانلود راهنمای محصول
ابعاد 48*96 میلی متر  
 
قابلیت نمایش 9999~1999-  
 
قابلیت تنظیم محل نقطه اعشار  
 
صفحه نمایش 4 رقمی  
 
مصرف برق : 
 
240VAC => 5VA 24VDC=> 5W  
 
جنس صفحه نمایش : اکریلیک  
 
وزن : تقریبا 218.3 گرم  
 
رطوبت محیط : رطوبت نسبی 35~85% HR  
 
دمای محیط : بدون یخ زدن -10~55 درجه  
 
ولتاژ منبع تغذیه : 100~240 VAC  
 
فرکانس : 50-60 HZ  
 
ورودی : ولت متر AC  
 
خروجی :3 خروجی رله  
 
خروجی : 4-20 میلی آمپر  
 
  دانلود راهنمای محصول
ابعاد 48*96 میلی متر  
 
قابلیت نمایش 9999~1999-  
 
قابلیت تنظیم محل نقطه اعشار  
 
صفحه نمایش 4 رقمی  
 
مصرف برق : 
 
240VAC => 5VA 24VDC=> 5W  
 
جنس صفحه نمایش : اکریلیک  
 
وزن : تقریبا 218.3 گرم  
 
رطوبت محیط : رطوبت نسبی 35~85% HR  
 
دمای محیط : بدون یخ زدن -10~55 درجه  
 
ولتاژ منبع تغذیه : 100~240 VAC  
 
فرکانس : 50-60 HZ  
 
ورودی : ولت متر AC  
 
بدون خروجی (فقط نمایشگر)  
 
  دانلود راهنمای محصول
ابعاد 48*96 میلی متر  
 
قابلیت نمایش 9999~1999-  
 
قابلیت تنظیم محل نقطه اعشار  
 
صفحه نمایش 4 رقمی  
 
مصرف برق : 
 
240VAC => 5VA 24VDC=> 5W  
 
جنس صفحه نمایش : اکریلیک  
 
وزن : تقریبا 218.3 گرم  
 
رطوبت محیط : رطوبت نسبی 35~85% HR  
 
دمای محیط : بدون یخ زدن -10~55 درجه  
 
ولتاژ منبع تغذیه : 100~240 VAC  
 
فرکانس : 50-60 HZ  
 
ورودی : آمپرمتر DC  
 
خروجی : 3 خروجی رله 4-20 میلی آمپر  
 
  دانلود راهنمای محصول
ابعاد 48*96 میلی متر  
 
قابلیت نمایش 9999~1999-  
 
قابلیت تنظیم محل نقطه اعشار  
 
صفحه نمایش 4 رقمی  
 
مصرف برق : 
 
240VAC => 5VA 24VDC=> 5W  
 
جنس صفحه نمایش : اکریلیک  
 
وزن : تقریبا 218.3 گرم  
 
رطوبت محیط : رطوبت نسبی 35~85% HR  
 
دمای محیط : بدون یخ زدن -10~55 درجه  
 
ولتاژ منبع تغذیه : 100~240 VAC  
 
فرکانس : 50-60 HZ  
 
ورودی : آمپر متر AC  
 
بدون خروجی (فقط نمایشگر)  
 
  دانلود راهنمای محصول
ابعاد 48*96 میلی متر  
 
قابلیت نمایش 9999~1999-  
 
قابلیت تنظیم محل نقطه اعشار  
 
صفحه نمایش 4 رقمی  
 
مصرف برق : 
 
240VAC => 5VA 24VDC=> 5W  
 
جنس صفحه نمایش : اکریلیک  
 
وزن : تقریبا 218.3 گرم  
 
رطوبت محیط : رطوبت نسبی 35~85% HR  
 
دمای محیط : بدون یخ زدن -10~55 درجه  
 
ولتاژ منبع تغذیه : 100~240 VAC  
 
فرکانس : 50-60 HZ  
 
ورودی : آمپر متر AC  
 
خروجی : 3 خروجی رله آنالوگ 4-20 میلی آمپر  
 
  دانلود راهنمای محصول

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP هانیانگ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *