محصولات

مشخصات

ویژگی ها: 

 • ورودی / خروجی مولتی (multi)
 • سرعت بالای سیکل نمونه برداری (0.1 ثانیه)
 • عمق نصب حدود 63mm
 • قابلیت انتخاب خروجی کنترلی بصورت مستقیم (سرمایش) / معکوس (گرمایش)
 • اتوتیونینگ (AT) PID

مشخصات فنی:

ابعاد : (H)48(W)*96  میلی متر

ولتاژ منبع  :V .ac     100-240

فرکانس منبع :HZ 50/60

توان مصرفی : حداکثر 5.5VA

دقت نمایش :%0.3 ± (نمایش کامل)

نوع ورودی:

 • …TC:K,J
 • RTD:PT100Ω

زمان نمونه برداری : 0.1 ثانیه

ولتاژ ورودی مجاز :   MAX  10 VDC

نوع خروجی :,Relay(PID),Relay(On/Off),SSR

دمای محیط: 50~5 درجه سانتیگراد

رطوبت محیط :  %85~35 R.H

وزن :320 گرم

 

 

ویژگی ها: 

 • ورودی / خروجی مولتی (multi)
 • سرعت بالای سیکل نمونه برداری (0.1 ثانیه)
 • عمق نصب حدود 63mm
 • قابلیت انتخاب خروجی کنترلی بصورت مستقیم (سرمایش) / معکوس (گرمایش)
 • اتوتیونینگ (AT) PID

مشخصات فنی:

ابعاد : (H)96(W)*48  میلی متر

ولتاژ منبع  :V .ac     100-240

فرکانس منبع :HZ 50/60

توان مصرفی : حداکثر 5.5VA

دقت نمایش :%0.3 ± (نمایش کامل)

نوع ورودی:

 • …TC:K,J
 • RTD:PT100Ω

زمان نمونه برداری : 0.1 ثانیه

ولتاژ ورودی مجاز :   MAX  10 V DC

نوع خروجی :Relay(PID),Relay(On/Off),SSR

دمای محیط: 50~5 درجه سانتیگراد

رطوبت محیط :  %85~35 R.H

وزن : 320 گرم

ویژگی ها: 

 • ورودی / خروجی مولتی (multi)
 • سرعت بالای سیکل نمونه برداری (0.1 ثانیه)
 • عمق نصب حدود 63mm
 • قابلیت انتخاب خروجی کنترلی بصورت مستقیم (سرمایش) / معکوس (گرمایش)
 • اتوتیونینگ (AT) PID

 

مشخصات فنی:

ابعاد : (H)48(W)*96  میلی متر

ولتاژ منبع  :V .ac     100-240

فرکانس منبع :HZ 50/60

توان مصرفی : حداکثر 5.5VA

دقت نمایش : %0.3 ± (نمایش کامل)

نوع ورودی:

 • …TC:K,J
 • RTD:PT100Ω

زمان نمونه برداری : 0.1 ثانیه

ولتاژ ورودی مجاز :   MAX  10 VDC

نوع خروجی :SCR(4-20mA),Relay(PID),Relay(On/Off),SSR

دمای محیط: 50~5 درجه سانتیگراد

رطوبت محیط :  %85~35 R.H

وزن :180 گرم

 

 

ابعاد : (H)48(W)*96  میلی متر

ولتاژ منبع  :V .ac     100-240

فرکانس منبع :HZ 50-60  

توان مصرفی : حداکثر 5.5VA

دقت نمایش :%0.3± (نمایش کامل)

 

نوع ورودی:      ,…TC:K,J

                       RTD:PT100Ω

زمان نمونه برداری : 0.1 ثانیه

ولتاژ ورودی مجاز :   MAX  10 VDC

نوع خروجی :,Relay(PID),Relay(On/Off),SSR

دمای محیط: 50~5 درجه سانتیگراد

رطوبت محیط :  %85~35 R.H

وزن :320 گرم

 

ویژگی های مشترک سری AX: 

 

ورودی / خروجی مولتی (چندگانه)

سرعت بالای سیکل نمونه برداری (0.1 ثانیه)

عمق نصب حدود 63mm

قابلیت انتخاب خروجی کنترلی

 • عملکرد سیستم (سرمایش )
 • عملکرد معکوس (گرمایش)

اتوتیودینگ PID

ویژگی ها: 

 • ورودی / خروجی مولتی (multi)
 • سرعت بالای سیکل نمونه برداری (0.1 ثانیه)
 • عمق نصب حدود 63mm
 • قابلیت انتخاب خروجی کنترلی بصورت مستقیم (سرمایش) / معکوس (گرمایش)
 • اتوتیونینگ (AT) PID

 

مشخصات فنی:

ابعاد : (H)48(W)*48  میلی متر

ولتاژ منبع  :V .ac     100-240

فرکانس منبع :HZ 50/60

توان مصرفی : حداکثر 5.5VA

دقت نمایش : %0.3 ± (نمایش کامل)

نوع ورودی:

 • …TC:K,J
 • RTD:PT100Ω

زمان نمونه برداری : 0.1 ثانیه

ولتاژ ورودی مجاز :   MAX  10VDC

نوع خروجی :   (on/off)Relay(PID),SSR, Relay

دمای محیط: 50~5 درجه سانتیگراد

رطوبت محیط :  %85~35 R.H

وزن : 320 گرم

 

 

 

ویژگی ها: 

 • ورودی / خروجی مولتی (multi)
 • سرعت بالای سیکل نمونه برداری (0.1 ثانیه)
 • عمق نصب حدود 63mm
 • قابلیت انتخاب خروجی کنترلی بصورت مستقیم (سرمایش) / معکوس (گرمایش)
 • اتوتیونینگ (AT) PID

مشخصات فنی:

ابعاد : (H)96(W)*48  میلی متر

ولتاژ منبع  :V .ac     100-240

فرکانس منبع :HZ 50/60

توان مصرفی : حداکثر 5.5VA

دقت نمایش :%0.3 ± (نمایش کامل)

نوع ورودی:

 • …TC:K,J
 • RTD:PT100Ω

زمان نمونه برداری : 0.1 ثانیه

ولتاژ ورودی مجاز :   MAX  10 V DC

نوع خروجی :SCR(4-20mA),Relay(PID),Relay(On/Off),SSR

دمای محیط: 50~5 درجه سانتیگراد

رطوبت محیط :  %85~35 R.H

وزن : 320 گرم

 

 

 

ویژگی ها: 

 • ورودی / خروجی مولتی (multi)
 • سرعت بالای سیکل نمونه برداری (0.1 ثانیه)
 • عمق نصب حدود 63mm
 • قابلیت انتخاب خروجی کنترلی بصورت مستقیم (سرمایش) / معکوس (گرمایش)
 • اتوتیونینگ (AT) PID

مشخصات فنی:

ابعاد : (H)96(W)*48  میلی متر

ولتاژ منبع  :V .ac     100-240

فرکانس منبع :HZ 50/60

توان مصرفی : حداکثر 5.5VA

دقت نمایش :%0.3 ± (نمایش کامل)

نوع ورودی:

 • …TC:K,J
 • RTD:PT100Ω

زمان نمونه برداری : 0.1 ثانیه

ولتاژ ورودی مجاز :   MAX  10 V DC

نوع خروجی :Relay(PID),Relay(On/Off),SSR

دمای محیط: 50~5 درجه سانتیگراد

رطوبت محیط :  %85~35 R.H

وزن : 320 گرم

 

ویژگی ها: 

 • ورودی / خروجی مولتی (multi)
 • سرعت بالای سیکل نمونه برداری (0.1 ثانیه)
 • عمق نصب حدود 63mm
 • قابلیت انتخاب خروجی کنترلی بصورت مستقیم (سرمایش) / معکوس (گرمایش)
 • اتوتیونینگ (AT) PID

مشخصات فنی:

ابعاد : (H)72(W)*72  میلی متر

ولتاژ منبع  :V .ac     100-240

فرکانس منبع :HZ 50/60

توان مصرفی : حداکثر 5.5VA

دقت نمایش :%0.3 ± (نمایش کامل)

نوع ورودی:

 • …TC:K,J
 • RTD:PT100Ω

زمان نمونه برداری : 0.1 ثانیه

ولتاژ ورودی مجاز :   MAX  10 V DC

نوع خروجی :Relay(PID),Relay(On/Off),SSR

دمای محیط: 50~5 درجه سانتیگراد

رطوبت محیط :  %85~35 R.H

وزن : 300 گرم

 

ویژگی ها: 

 • ورودی / خروجی مولتی (multi)
 • سرعت بالای سیکل نمونه برداری (0.1 ثانیه)
 • عمق نصب حدود 63mm
 • قابلیت انتخاب خروجی کنترلی بصورت مستقیم (سرمایش) / معکوس (گرمایش)
 • اتوتیونینگ (AT) PID

مشخصات فنی:

ابعاد : (H)48(W)*48  میلی متر

ولتاژ منبع  :V .ac     100-240

فرکانس منبع :HZ 50/60

توان مصرفی : حداکثر 5.5VA

دقت نمایش :%0.3 ± (نمایش کامل)

نوع ورودی:

 • …TC:K,J
 • RTD:PT100Ω

زمان نمونه برداری : 0.1 ثانیه

ولتاژ ورودی مجاز :   MAX  10 V DC

نوع خروجی :SCR(4-20mA),Relay(PID),Relay(On/Off),SSR

دمای محیط: 50~5 درجه سانتیگراد

رطوبت محیط :  %85~35 R.H

وزن : 180 گرم

 

ویژگی ها: 

 • ورودی / خروجی مولتی (multi)
 • سرعت بالای سیکل نمونه برداری (0.1 ثانیه)
 • عمق نصب حدود 63mm
 • قابلیت انتخاب خروجی کنترلی بصورت مستقیم (سرمایش) / معکوس (گرمایش)
 • اتوتیونینگ (AT) PID

مشخصات فنی:

ابعاد : (H)48(W)*48  میلی متر

ولتاژ منبع  :V .ac     100-240

فرکانس منبع :HZ 50/60

توان مصرفی : حداکثر 5.5VA

دقت نمایش :%0.3 ± (نمایش کامل)

نوع ورودی:

 • …TC:K,J
 • RTD:PT100Ω

زمان نمونه برداری : 0.1 ثانیه

ولتاژ ورودی مجاز :   MAX  10 V DC

نوع خروجی :Relay(PID),Relay(On/Off),SSR

دمای محیط: 50~5 درجه سانتیگراد

رطوبت محیط :  %85~35 R.H

وزن : 180 گرم

ویژگی ها: 

 • ورودی / خروجی مولتی (multi)
 • سرعت بالای سیکل نمونه برداری (0.1 ثانیه)
 • عمق نصب حدود 63mm
 • قابلیت انتخاب خروجی کنترلی بصورت مستقیم (سرمایش) / معکوس (گرمایش)
 • اتوتیونینگ (AT) PID

مشخصات فنی:

ابعاد : (H)96(W)*96  میلی متر

ولتاژ منبع  :V .ac     100-240

فرکانس منبع :HZ 50/60

توان مصرفی : حداکثر 5.5VA

دقت نمایش :%0.3 ± (نمایش کامل)

نوع ورودی:

 • …TC:K,J
 • RTD:PT100Ω

زمان نمونه برداری : 0.1 ثانیه

ولتاژ ورودی مجاز :   MAX  10 V DC

نوع خروجی :,Relay(PID),Relay(On/Off),SSR

دمای محیط: 50~5- درجه سانتیگراد

رطوبت محیط :  %85~35 R.H

وزن : 400 گرم

 

ویژگی ها: 

 • ورودی / خروجی مولتی (multi)
 • سرعت بالای سیکل نمونه برداری (0.1 ثانیه)
 • عمق نصب حدود 63mm
 • قابلیت انتخاب خروجی کنترلی بصورت مستقیم (سرمایش) / معکوس (گرمایش)
 • اتوتیونینگ (AT) PID

مشخصات فنی:

ابعاد : (H)72(W)*72  میلی متر

ولتاژ منبع  :V .ac     100-240

فرکانس منبع :HZ 50/60

توان مصرفی : حداکثر 5.5VA

دقت نمایش :%0.3 ± (نمایش کامل)

نوع ورودی:

 • …TC:K,J
 • RTD:PT100Ω

زمان نمونه برداری : 0.1 ثانیه

ولتاژ ورودی مجاز :   MAX  10 V DC

نوع خروجی :,SCR(4-20mA),Relay(PID),Relay(On/Off),SSR

دمای محیط: 50~5 درجه سانتیگراد

رطوبت محیط :  %85~35 R.H

وزن : 300 گرم

 

ویژگی ها: 

 • ورودی / خروجی مولتی (multi)
 • سرعت بالای سیکل نمونه برداری (0.1 ثانیه)
 • عمق نصب حدود 63mm
 • قابلیت انتخاب خروجی کنترلی بصورت مستقیم (سرمایش) / معکوس (گرمایش)
 • اتوتیونینگ (AT) PID

مشخصات فنی:

ابعاد : (H)72(W)*72  میلی متر

ولتاژ منبع  :V .ac     100-240

فرکانس منبع :HZ 50/60

توان مصرفی : حداکثر 5.5VA

دقت نمایش :%0.3 ± (نمایش کامل)

نوع ورودی:

 • …TC:K,J
 • RTD:PT100Ω

زمان نمونه برداری : 0.1 ثانیه

ولتاژ ورودی مجاز :   MAX  10 V DC

نوع خروجی :Relay(PID),Relay(On/Off),SSR

دمای محیط: 50~5 درجه سانتیگراد

رطوبت محیط :  %85~35 R.H

وزن : 300 گرم

 

ویژگی ها: 

 • ورودی / خروجی مولتی (multi)
 • سرعت بالای سیکل نمونه برداری (0.1 ثانیه)
 • عمق نصب حدود 63mm
 • قابلیت انتخاب خروجی کنترلی بصورت مستقیم (سرمایش) / معکوس (گرمایش)
 • اتوتیونینگ (AT) PID

مشخصات فنی:

ابعاد : (H)96(W)*96  میلی متر

ولتاژ منبع  :V .ac     100-240

فرکانس منبع :HZ 50/60

توان مصرفی : حداکثر 5.5VA

دقت نمایش :%0.3 ± (نمایش کامل)

نوع ورودی:

 • …TC:K,J
 • RTD:PT100Ω

زمان نمونه برداری : 0.1 ثانیه

ولتاژ ورودی مجاز :   MAX  10 V DC

نوع خروجی :,SCR(4-20mA),Relay(PID),Relay(On/Off),SSR

دمای محیط: 50~5- درجه سانتیگراد

رطوبت محیط :  %85~35 R.H

وزن : 300 گرم

 

ویژگی ها: 

 • ورودی / خروجی مولتی (multi)
 • سرعت بالای سیکل نمونه برداری (0.1 ثانیه)
 • عمق نصب حدود 63mm
 • قابلیت انتخاب خروجی کنترلی بصورت مستقیم (سرمایش) / معکوس (گرمایش)
 • اتوتیونینگ (AT) PID

مشخصات فنی:

ابعاد : (H)96(W)*96  میلی متر

ولتاژ منبع  :V .ac     100-240

فرکانس منبع :HZ 50/60

توان مصرفی : حداکثر 5.5VA

دقت نمایش :%0.3 ± (نمایش کامل)

نوع ورودی:

 • …TC:K,J
 • RTD:PT100Ω

زمان نمونه برداری : 0.1 ثانیه

ولتاژ ورودی مجاز :   MAX  10 V DC

نوع خروجی :,Relay(PID),Relay(On/Off),SSR

دمای محیط: 50~5- درجه سانتیگراد

رطوبت محیط :  %85~35 R.H

وزن : 400 گرم

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کنترل دما مدل AX هانیانگ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *