مشخصات

مشخصات فنی:

ابعاد : (H)48(W)*24  میلی متر

ولتاژ منبع  :24V.dc/ac

فرکانس منبع (AC):   50/60 HZ

توان مصرفی : حداکثر 10VA, حداکثر 6.0W

نوع ورودی:

 • …,TC:K,J
 • RTD:PT100Ω,KPT100Ω
 • 1-5Vd.c : ولتاژ ورودی DC
 • 10-20mv,0-100mv/d.c
 • 4-20mA/d.c(250Ω)
 • 0-10V d.c

نوع خروجی : (on/off)SCR(4-20mA),Relay(PID),SSR, Relay

نوع کنترل:گرمایش

سیکل نمونه برداری : 250 میلی ثانیه

استاندارد ورودی: TC/RTD(KS/lEC/DIN)

دقت اندازه گیری : %0.5 ± (نمایش کامل)

دمای ذخیره سازی : 70~25- درجه سانتیگراد

رطوبت ذخیره سازی :  %95~5  R.H

دانلود کاتالوگ NX دانلود دفترچه راهنمای NX دانلود دفترچه راهنمای کامل NX

مشخصات فنی:

ابعاد : (H)48(W)*24  میلی متر

ولتاژ منبع  :V .ac     100-240

فرکانس منبع :HZ 50/60

توان مصرفی : حداکثر 10VA, حداکثر 6.0W

نوع ورودی:

 • …,TC:K,J
 • RTD:PT100Ω,KPT100Ω
 • 1-5Vd.c : ولتاژ ورودی DC
 • 10-20mv,0-100mv/d.c
 • 4-20mA/d.c(250Ω)
 • 0-10V d.c

نوع خروجی : (on/off)SCR(4-20mA),Relay(PID),SSR, Relay

نوع کنترل:گرمایش

سیکل نمونه برداری : 250 میلی ثانیه

استاندارد ورودی: TC/RTD(KS/lEC/DIN)

دقت اندازه گیری : %0.5± (نمایش کامل)

آپشن های اضافه: RET

دمای ذخیره سازی : 70~25- درجه سانتیگراد

رطوبت ذخیره سازی :  %95~5 R.H

دانلود کاتالوگ NX دانلود دفترچه راهنمای NX دانلود دفترچه راهنمای کامل NX

 

مشخصات فنی:

ابعاد : (H)48(W)*96  میلی متر

ولتاژ منبع  :V .ac     100-240

فرکانس منبع :HZ 50/60

توان مصرفی : حداکثر 10VA, حداکثر 6.0W

نوع ورودی:

 •   …,TC:K,J
 •   RTD:PT100Ω,KPT100Ω
 •   1-5Vd.c : ولتاژ ورودی DC
 •   10-20mv,0-100mv/d.c
 •   4-20mA/d.c(250Ω)
 • 0-10V d.c

نوع خروجی : (on/off)SCR(4-20mA),Relay(PID),SSR,Relay

نوع کنترل:گرمایش/سرمایش

سیکل نمونه برداری : 250 میلی ثانیه

استاندارد ورودی: TC/RTD(KS/lEC/DIN)

دقت اندازه گیری : %0.5 ± (نمایش کامل)

کانال ارتباطی : RS485

دمای ذخیره سازی : 70~25- درجه سانتیگراد

رطوبت ذخیره سازی :  %95~5 R.H

دانلود کاتالوگ NX دانلود دفترچه راهنمای NX دانلود دفترچه راهنمای کامل NX

 

مشخصات فنی:

ابعاد : (H)48(W)*96  میلی متر

ولتاژ منبع  :24V.dc/ac

فرکانس منبع (AC):   50/60 HZ

توان مصرفی : حداکثر 10VA, حداکثر 6.0W

نوع ورودی:

 • …,TC:K,J
 • RTD:PT100Ω,KPT100Ω
 • 1-5Vd.c : ولتاژ ورودی DC
 • 10-20mv,0-100mv/d.c
 • 4-20mA/d.c(250Ω)
 • 0-10V d.c

نوع خروجی : (on/off)SCR(4-20mA),Relay(PID),SSR, Relay

نوع کنترل:گرمایش

سیکل نمونه برداری : 250 میلی ثانیه

استاندارد ورودی: TC/RTD(KS/lEC/DIN)

دقت اندازه گیری : %0.5 ± (نمایش کامل)

دمای ذخیره سازی : 70~25- درجه سانتیگراد

رطوبت ذخیره سازی :  %95~5  R.H

دانلود کاتالوگ NX دانلود دفترچه راهنمای NX دانلود دفترچه راهنمای کامل NX

مشخصات فنی:

ابعاد : (H)48(W)*96  میلی متر

ولتاژ منبع  :V .ac     100-240

فرکانس منبع :HZ 50/60

توان مصرفی : حداکثر 10VA, حداکثر 6.0W
نوع ورودی:

 • …,TC:K,J
 • RTD:PT100Ω,KPT100Ω
 • 1-5Vd.c : ولتاژ ورودی DC
 • 10-20mv,0-100mv/d.c
 • 4-20mA/d.c(250Ω)
 • 0-10V d.c

1-5Vd.c : ولتاژ ورودی DC

10-20mv,0-100mv/d.c

4-20mA/d.c(250Ω)

نوع خروجی : (on/off)SCR(4-20mA),Relay(PID),SSR, Relay

نوع کنترل:گرمایش

سیکل نمونه برداری : 250 میلی ثانیه

استاندارد ورودی: TC/RTD(KS/lEC/DIN)

دقت اندازه گیری : %0.5 ± (نمایش کامل)

دمای ذخیره سازی : 70~25- درجه سانتیگراد

رطوبت ذخیره سازی :  %95~5 R.H

دانلود کاتالوگ NX دانلود دفترچه راهنمای NX دانلود دفترچه راهنمای کامل NX

 

مشخصات فنی:

ابعاد : (H)96(W)*48  میلی متر

ولتاژ منبع  :V .ac  100-240

فرکانس منبع :HZ 50/60

توان مصرفی : حداکثر 10VA, حداکثر 6.0W

نوع ورودی:

 • …,TC:K,J
 • RTD:PT100Ω,KPT100Ω
 • 1-5Vd.c : ولتاژ ورودی DC
 • 10-20mv,0-100mv/d.c
 • 4-20mA/d.c(250Ω)
 • 0-10V d.c

نوع خروجی : (on/off)SCR(4-20mA),Relay(PID),SSR, Relay

نوع کنترل:گرمایش/سرمایش

سیکل نمونه برداری : 250 میلی ثانیه

استاندارد ورودی: TC/RTD(KS/lEC/DIN)

دقت اندازه گیری : %0.5 ± (نمایش کامل)

کانال ارتباطی : RS485

دمای ذخیره سازی : 70~25- درجه سانتیگراد

رطوبت ذخیره سازی :  %95~5 R.H

دانلود کاتالوگ NX دانلود دفترچه راهنمای NX دانلود دفترچه راهنمای کامل NX

مشخصات فنی:

ابعاد : (H)96(W)*48  میلی متر

ولتاژ منبع  :24V.dc/ac

فرکانس منبع (AC):   50/60 HZ

توان مصرفی : حداکثر 10VA, حداکثر 6.0W

نوع ورودی:

 • …,TC:K,J
 • RTD:PT100Ω,KPT100Ω
 • 1-5Vd.c : ولتاژ ورودی DC
 • 10-20mv,0-100mv/d.c
 • 4-20mA/d.c(250Ω)
 • 0-10V d.c

نوع خروجی : (on/off)SCR(4-20mA),Relay(PID),SSR, Relay

نوع کنترل:گرمایش

سیکل نمونه برداری : 250 میلی ثانیه

استاندارد ورودی: TC/RTD(KS/lEC/DIN)

دقت اندازه گیری : %0.5 ± (نمایش کامل)

دمای ذخیره سازی : 70~25- درجه سانتیگراد

رطوبت ذخیره سازی :  %95~5  R.H

دانلود کاتالوگ NX دانلود دفترچه راهنمای NX دانلود دفترچه راهنمای کامل NX

مشخصات فنی:

ابعاد : (H)96(W)*48  میلی متر

ولتاژ منبع  :V .ac     100-240

فرکانس منبع :HZ 50/60

توان مصرفی : حداکثر 10VA, حداکثر 6.0W

نوع ورودی:

 • …,TC:K,J
 • RTD:PT100Ω,KPT100Ω
 • 1-5Vd.c : ولتاژ ورودی DC
 • 10-20mv,0-100mv/d.c
 • 4-20mA/d.c(250Ω)
 • 0-10V d.c

نوع خروجی : (on/off)SCR(4-20mA),Relay(PID),SSR, Relay

نوع کنترل:گرمایش

سیکل نمونه برداری : 250 میلی ثانیه

استاندارد ورودی: TC/RTD(KS/lEC/DIN)

دقت اندازه گیری : %0.5 ± (نمایش کامل)

دمای ذخیره سازی : 70~25- درجه سانتیگراد

رطوبت ذخیره سازی :  %95~5  R.H

دانلود کاتالوگ NX دانلود دفترچه راهنمای NX دانلود دفترچه راهنمای کامل NX

 

مشخصات فنی:

ابعاد : (H)48(W)*48  میلی متر

ولتاژ منبع  :V .ac     100-240

فرکانس منبع :HZ 50/60

توان مصرفی : حداکثر 10VA, حداکثر 6.0W

نوع ورودی:

 •   …,TC:K,J
 •   RTD:PT100Ω,KPT100Ω
 •   1-5Vd.c : ولتاژ ورودی DC
 •   10-20mv,0-100mv/d.c
 •   4-20mA/d.c(250Ω)
 •   0-10V d.c

نوع خروجی : (on/off)SCR(4-20mA),Relay(PID),SSR,Relay

نوع کنترل:گرمایش

سیکل نمونه برداری : 250 میلی ثانیه

استاندارد ورودی: TC/RTD(KS/lEC/DIN)

دقت اندازه گیری : %0.5± (نمایش کامل)

آپشن های اضافه: AL2.HBA  (آلارم شکست حلقه)

دمای ذخیره سازی : 70~25- درجه سانتیگراد

رطوبت ذخیره سازی :  %95~5 R.H

دانلود کاتالوگ NX دانلود دفترچه راهنمای NX دانلود دفترچه راهنمای کامل NX

 

مشخصات فنی:

ابعاد : (H)48(W)*48  میلی متر

ولتاژ منبع  :V .ac     100-240

فرکانس منبع :HZ 50/60

توان مصرفی : حداکثر 10VA, حداکثر 6.0W

نوع ورودی:

 •   …,TC:K,J
 •   RTD:PT100Ω,KPT100Ω
 •   1-5Vd.c : ولتاژ ورودی DC
 •   10-20mv,0-100mv/d.c
 •   4-20mA/d.c(250Ω)
 •   0-10V d.c

نوع خروجی : (on/off)SCR(4-20mA),Relay(PID),SSR,Relay

نوع کنترل:گرمایش

سیکل نمونه برداری : 250 میلی ثانیه

استاندارد ورودی: TC/RTD(KS/lEC/DIN)

دقت اندازه گیری : %0.5 ± (نمایش کامل)

کانال ارتباطی : RS485

آپشن های اضافه : RET

دمای ذخیره سازی : 70~25- درجه سانتیگراد

رطوبت ذخیره سازی :  %95~5 R.H

دانلود کاتالوگ NX دانلود دفترچه راهنمای NX دانلود دفترچه راهنمای کامل NX

 

مشخصات فنی:

ابعاد : (H)48(W)*48  میلی متر

ولتاژ منبع  :V .ac   100-240

فرکانس منبع :HZ 50/60

توان مصرفی : حداکثر 10VA, حداکثر 6.0W

نوع ورودی:

 •   …,TC:K,J
 •   RTD:PT100Ω,KPT100Ω
 •   1-5Vd.c : ولتاژ ورودی DC
 •   10-20mv,0-100mv/d.c
 •   4-20mA/d.c(250Ω)
 •   0-10V d.c

نوع خروجی : (on/off)SCR(4-20mA),Relay(PID),SSR,Relay

نوع کنترل:گرمایش

سیکل نمونه برداری : 250 میلی ثانیه

استاندارد ورودی: TC/RTD(KS/lEC/DIN)

دقت اندازه گیری : %0.5± (نمایش کامل)

آپشن های اضافه: AL1,AL2

دمای ذخیره سازی : 70~25- درجه سانتیگراد

رطوبت ذخیره سازی :  %95~5 R.H

دانلود کاتالوگ NX دانلود دفترچه راهنمای NX دانلود دفترچه راهنمای کامل NX

 

مشخصات فنی:

ابعاد : (H)48(W)*48  میلی متر

ولتاژ منبع  :V .ac     100-240

فرکانس منبع :HZ 50/60

توان مصرفی : حداکثر 10VA, حداکثر 6.0W

نوع ورودی:

 •   …,TC:K,J
 •   RTD:PT100Ω,KPT100Ω
 •   1-5Vd.c : ولتاژ ورودی DC
 •   10-20mv,0-100mv/d.c
 •   4-20mA/d.c(250Ω)
 •   0-10V d.c

نوع خروجی : (on/off)SCR(4-20mA),Relay(PID),SSR,Relay>

نوع کنترل:گرمایش/سرمایش

سیکل نمونه برداری : 250 میلی ثانیه

استاندارد ورودی: TC/RTD(KS/lEC/DIN)

دقت اندازه گیری : %0.5± (نمایش کامل)

دمای ذخیره سازی : 70~25- درجه سانتیگراد

رطوبت ذخیره سازی :  %95~5 R.H

دانلود کاتالوگ NX دانلود دفترچه راهنمای NX دانلود دفترچه راهنمای کامل NX

 

مشخصات فنی:

ابعاد : (H)48(W)*48  میلی متر

ولتاژ منبع  :24V.dc/ac

فرکانس منبع (AC):   50/60 HZ

توان مصرفی : حداکثر 10VA, حداکثر 6.0W

نوع ورودی:

 • …,TC:K,J
 • RTD:PT100Ω,KPT100Ω
 • 1-5Vd.c : ولتاژ ورودی DC
 • 10-20mv,0-100mv/d.c
 • 4-20mA/d.c(250Ω)
 • 0-10V d.c

نوع خروجی : (on/off)SCR(4-20mA),Relay(PID),SSR, Relay

نوع کنترل:گرمایش

سیکل نمونه برداری : 250 میلی ثانیه

استاندارد ورودی: TC/RTD(KS/lEC/DIN)

دقت اندازه گیری : %0.5 ± (نمایش کامل)

دمای ذخیره سازی : 70~25- درجه سانتیگراد

رطوبت ذخیره سازی :  %95~5  R.H

دانلود کاتالوگ NX دانلود دفترچه راهنمای NX دانلود دفترچه راهنمای کامل NX

مشخصات فنی:

ابعاد : (H)48(W)*48  میلی متر

ولتاژ منبع  :V .ac     100-240

فرکانس منبع :HZ 50/60

توان مصرفی : حداکثر 10VA, حداکثر 6.0W

نوع ورودی:

 • …,TC:K,J
 • RTD:PT100Ω,KPT100Ω
 • 1-5Vd.c : ولتاژ ورودی DC
 • 10-20mv,0-100mv/d.c
 • 4-20mA/d.c(250Ω)
 • 0-10V d.c

نوع خروجی : (on/off)SCR(4-20mA),Relay(PID),SSR, Relay

نوع کنترل:گرمایش

سیکل نمونه برداری : 250 میلی ثانیه

استاندارد ورودی: TC/RTD(KS/lEC/DIN)

دقت اندازه گیری : %0.5 ± (نمایش کامل)

دمای ذخیره سازی : 70~25- درجه سانتیگراد

رطوبت ذخیره سازی :  %95~5  R.H

دانلود کاتالوگ NX دانلود دفترچه راهنمای NX دانلود دفترچه راهنمای کامل NX

مشخصات فنی:

ابعاد : (H)72(W)*72  میلی متر

ولتاژ منبع  :V .ac     100-240

فرکانس منبع :HZ 50/60

توان مصرفی : حداکثر 10VA, حداکثر 6.0W
نوع ورودی:

 •   …,TC:K,J
 •   RTD:PT100Ω,KPT100Ω
 •   1-5Vd.c : ولتاژ ورودی DC
 •   10-20mv,0-100mv/d.c
 •   4-20mA/d.c(250Ω)
 • 0-10V d.c

نوع خروجی : (on/off)SCR(4-20mA),Relay(PID),SSR,Relay

نوع کنترل:گرمایش

سیکل نمونه برداری : 250 میلی ثانیه

استاندارد ورودی: TC/RTD(KS/lEC/DIN)

دقت اندازه گیری : %0.5 ± (نمایش کامل)

کانال ارتباطی : RS485

دمای ذخیره سازی : 70~25- درجه سانتیگراد

رطوبت ذخیره سازی :  %95~5 R.H

دانلود کاتالوگ NX دانلود دفترچه راهنمای NX دانلود دفترچه راهنمای کامل NX

مشخصات فنی:

ابعاد : (H)72(W)*72  میلی متر

ولتاژ منبع  :24V.dc/ac

فرکانس منبع (AC):   50/60 HZ

توان مصرفی : حداکثر 10VA, حداکثر 6.0W

نوع ورودی:

 • …,TC:K,J
 • RTD:PT100Ω,KPT100Ω
 • 1-5Vd.c : ولتاژ ورودی DC
 • 10-20mv,0-100mv/d.c
 • 4-20mA/d.c(250Ω)
 • 0-10V d.c

نوع خروجی : (on/off)SCR(4-20mA),Relay(PID),SSR, Relay

نوع کنترل:گرمایش

سیکل نمونه برداری : 250 میلی ثانیه

استاندارد ورودی: TC/RTD(KS/lEC/DIN)

دقت اندازه گیری : %0.5 ± (نمایش کامل)

دمای ذخیره سازی : 70~25- درجه سانتیگراد

رطوبت ذخیره سازی :  %95~5  R.H

دانلود کاتالوگ NX دانلود دفترچه راهنمای NX دانلود دفترچه راهنمای کامل NX

مشخصات فنی:

ابعاد : (H)72(W)*72  میلی متر

ولتاژ منبع  :V .ac     100-240

فرکانس منبع :HZ 50/60

توان مصرفی : حداکثر 10VA, حداکثر 6.0W

نوع ورودی:

 • …,TC:K,J
 • RTD:PT100Ω,KPT100Ω
 • 1-5Vd.c : ولتاژ ورودی DC
 • 10-20mv,0-100mv/d.c
 • 4-20mA/d.c(250Ω)
 • 0-10V d.c

1-5Vd.c : ولتاژ ورودی DC

10-20mv,0-100mv/d.c

4-20mA/d.c(250Ω)

نوع خروجی : (on/off)SCR(4-20mA),Relay(PID),SSR, Relay

نوع کنترل:گرمایش

سیکل نمونه برداری : 250 میلی ثانیه

استاندارد ورودی: TC/RTD(KS/lEC/DIN)

دقت اندازه گیری : %0.5 ± (نمایش کامل)

دمای ذخیره سازی : 70~25- درجه سانتیگراد

رطوبت ذخیره سازی :  %95~5 R.H

دانلود کاتالوگ NX دانلود دفترچه راهنمای NX دانلود دفترچه راهنمای کامل NX

 

مشخصات فنی:

ابعاد : (H)96(W)*96  میلی متر

ولتاژ منبع  :V .ac  100-240

فرکانس منبع :HZ 50/60

توان مصرفی : حداکثر 10VA, حداکثر 6.0W
نوع ورودی:

 •   …,TC:K,J
 •   RTD:PT100Ω,KPT100Ω
 •   1-5Vd.c : ولتاژ ورودی DC
 •   10-20mv,0-100mv/d.c
 •   4-20mA/d.c(250Ω)
 •   0-10V d.c

نوع خروجی : (on/off)SCR(4-20mA),Relay(PID),SSR,Relay

نوع کنترل:گرمایش

سیکل نمونه برداری : 250 میلی ثانیه

استاندارد ورودی: TC/RTD(KS/lEC/DIN)

دقت اندازه گیری : %0.5 ± (نمایش کامل)

کانال ارتباطی : RS485

دمای ذخیره سازی : 70~25- درجه سانتیگراد

رطوبت ذخیره سازی :  %95~5 R.H

دانلود کاتالوگ NX دانلود دفترچه راهنمای NX دانلود دفترچه راهنمای کامل NX

مشخصات فنی:

ابعاد : (H)96(W)*96  میلی متر

ولتاژ منبع  :V .ac  100-240

فرکانس منبع :HZ 50/60

توان مصرفی : حداکثر 10VA, حداکثر 6.0W

نوع ورودی:

 •   …,TC:K,J
 •   RTD:PT100Ω,KPT100Ω
 •   1-5Vd.c : ولتاژ ورودی DC
 •   10-20mv,0-100mv/d.c
 •   4-20mA/d.c(250Ω)
 •   0-10V d.c

نوع خروجی : (on/off)SCR(4-20mA),Relay(PID),SSR,Relay

نوع کنترل:گرمایش/سرمایش

سیکل نمونه برداری : 250 میلی ثانیه

استاندارد ورودی: TC/RTD(KS/lEC/DIN)

دقت اندازه گیری : %0.5± (نمایش کامل)

دمای ذخیره سازی : 70~25- درجه سانتیگراد

رطوبت ذخیره سازی :  %95~5 R.H

دانلود کاتالوگ NX دانلود دفترچه راهنمای NX دانلود دفترچه راهنمای کامل NX

مشخصات فنی:

ابعاد : (H)96(W)*96  میلی متر

ولتاژ منبع  :V .ac   100-240

فرکانس منبع :HZ 50/60

توان مصرفی : حداکثر 10VA, حداکثر 6.0W

نوع ورودی:

 •   …,TC:K,J
 •   RTD:PT100Ω,KPT100Ω
 •   1-5Vd.c : ولتاژ ورودی DC
 •   10-20mv,0-100mv/d.c
 •   4-20mA/d.c(250Ω)
 •   0-10V d.c

نوع خروجی : (on/off)SCR(4-20mA),Relay(PID),SSR,Relay

نوع کنترل:گرمایش/سرمایش

سیکل نمونه برداری : 250 میلی ثانیه

استاندارد ورودی: TC/RTD(KS/lEC/DIN)

دقت اندازه گیری : %0.5± (نمایش کامل)

کانال ارتباطی : RS485

آپشن های اضافه: HBA (آلارم شکست حلقه)

دمای ذخیره سازی : 70~25- درجه سانتیگراد

رطوبت ذخیره سازی :  %95~5 R.H

دانلود کاتالوگ NX دانلود دفترچه راهنمای NX دانلود دفترچه راهنمای کامل NX

مشخصات فنی:

ابعاد : (H)96(W)*96  میلی متر

ولتاژ منبع  :V .ac     100-240

فرکانس منبع :HZ 50/60

توان مصرفی : حداکثر 10VA, حداکثر 6.0W

نوع ورودی:

 • …,TC:K,J
 • RTD:PT100Ω,KPT100Ω
 • 1-5Vd.c : ولتاژ ورودی DC
 • 10-20mv,0-100mv/d.c
 • 4-20mA/d.c(250Ω)
 • 0-10V d.c

نوع خروجی : (on/off)SCR(4-20mA),Relay(PID),SSR, Relay

نوع کنترل:گرمایش

سیکل نمونه برداری : 250 میلی ثانیه

استاندارد ورودی: TC/RTD(KS/lEC/DIN)

دقت اندازه گیری : %0.5 ± (نمایش کامل)

دمای ذخیره سازی : 70~25- درجه سانتیگراد

رطوبت ذخیره سازی :  %95~5 R.H

دانلود کاتالوگ NX دانلود دفترچه راهنمای NX دانلود دفترچه راهنمای کامل NX

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کنترل دما مدل NX هانیانگ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *